Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za dystrybucję obligacji korporacyjnych spółki GetBack

09
Lis2019

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za dystrybucję obligacji korporacyjnych spółki GetBack

W  kwietniu 2018 r. ujawniono, jedną z największych afer finansowych w ostatnich latach, w której pokrzywdzonych zostało  ok. 9 tys. nabywców obligacji korporacyjnych spółki. W  większości to osoby prywatne (byli posiadacze lokat bankowych).

W celu odzyskania pieniędzy Klientom pozostaje droga sądowa, ale nie przeciwko spółce w restrukturyzacji, ale przeciwko Bankom, które dystrybuowały w sposób nieuczciwy i niedozwolony obligacje korporacyjne spółki.

Klienci naszej Kancelarii zakupili obligacje od biura maklerskiego za pośrednictwem Banku a dokładnie jego oddziału.  Pracownicy banku dzwonili do właścicieli lokat  lub zapraszali ich do oddziału banku z wyjątkową propozycją, twierdząc że zostali wybrani do zakupu instrumentów finansowych w postaci  obligacji korporacyjnych. Klienci byli informowani, że obligacje są pewne jak lokaty terminowe, ale trzeba się spieszyć, bo to oferta jest skierowana do nielicznych. Pracownicy Banku zapewniali, że spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej oraz błyskawicznie się rozwija.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w sierpniu 2019 r,. decyzję częściową, w której uznał, że Bank wprowadzał konsumentów w błąd w trakcie oferowania obligacji spółki  poprzez m.in. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących gwarancji zysku oraz gwarancji bezpieczeństwa kapitału zainwestowanego w obligacje.

Pozywając bank w oparciu o dowody i indywidualną sytuację klienta zarzuty wobec Banku mogą dotyczyć:

– nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego (namowa do skorzystania z oferty, zapewnienie o trafności podjętej decyzji o nabyciu obligacji, informacją o braku strat związanych z rezygnacją z lokat i możliwością sfinansowania z nich nabycia obligacji);

– wprowadzenie w błąd podczas oferowania obligacji, bezumowne świadczenie doradztwa inwestycyjnego, świadczenie takiej usługi w sposób wadliwy tj. niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi albo konflikt interesów;

– rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do rodzaju produktu, jego cech, ryzyka, korzyści    cenowej oraz sytuacji gospodarczej spółki emitującej obligacje, zapewnienia wyjątkowości oferty  ulokowania pieniędzy skierowanej do wybranych osób z uwagi na długotrwałą współpracę związaną z produktami bankowymi, z których dotychczas korzystali klienci banku;

– zaniechanie przekazania istotnych informacji m.in. co do ryzyka zakupu obligacji korporacyjnych bez zabezpieczenia, nie przedstawienia żadnych dokumentów związanych ze spółką, w tym warunków emisji obligacji, wyników finansowych spółki, podkreślając konieczność podjęcia szybkiej decyzji z uwagi na duże zainteresowanie obligacjami;

– twierdzenia, że nie istniało żadne zagrożenie dla nabycia obligacji, co więcej produkt ten miał być bezpiecznym sposobem ulokowania pieniędzy oraz przynosić stabilny zysk;

Przekazywanie przez Bank nierzetelnych i niezgodnych z prawdą danych oraz informacji naruszało obowiązek działania w jak najlepszym interesie klienta. Osoby powierzające swoje pieniądze instytucji zaufania publicznego jakim jest Bank podlegający nadzorowi Skarbu Państwa, nie podejrzewały oferentów obligacji o nieuczciwość.

Do spraw cywilnych dołączyła Prokuratura Krajowa. Zgodnie z ustaleniami PK bank nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Czyny niedozwolone podejmowane przez bank pozostawały w związku przyczynowym z wyrządzoną szkodą, albowiem spowodowały, że nasi klienci podjęli decyzję o zakupie obligacji. Pozywane podmioty są solidarnie zobowiązane do naprawienia szkody wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Warto wystąpić na drogę sądową przeciwko potężnej instytucji jaką jest bank czy dom maklerski, bo to jedyna droga, by odzyskać utracony kapitał wraz z odsetkami. Opłata sądowa od wniesionego pozwu jest stała i wynosi 1000 zł niezależnie od wartości przedmiotu sporu tj. wysokości utraconej kwoty pieniężnej czy to jest 100 tys., 200 tys., 300 tys. czy też milion złotych.

Sytuacja poszczególnych osób jest zindywidualizowana i zależy od sposobu zapisu na obligację oraz posiadanych dokumentów. W tym celu zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która dokona analizy sprawy.

Zostaw komentarz

Proszę wprowadź swoje imię.

Proszę wprowadź komentarz.