Udział w spółce wspólnika wchodzi w skład majątkowej wspólności małżeńskiej jeżeli wkład wniesiony do sp. z o.o należy do majątku wspólnika i jego małżonka

15
Sty2018

Udział w spółce wspólnika wchodzi w skład majątkowej wspólności małżeńskiej jeżeli wkład wniesiony do sp. z o.o należy do majątku wspólnika i jego małżonka

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07 lipca 2016r., sygn. akt III CZP 32/16

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z o.o. należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również jego udział objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 07 lipca 2016 r. sygn. akt III CZP 32/16 podjął uchwałę, że jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

Sąd Najwyższy wskazał, że przepisy kodeksu spółek handlowych, nie regulowały i nie regulują problematyki przynależności do majątku wspólnego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Po pierwsze, art. 1831 k.s.h. nie jest przepisem szczególnym. Wynika z niego, że w wypadku nabycia udziału w zamian za wkład pochodzący z majątku wspólnego wspólnikiem jest małżonek wnoszący wkład, jednakże udział wchodzi w skład majątku wspólnego. Po drugie, takim przepisem nie jest – art. 184 k.s.h., który nie tylko nie jest lege speciale w stosunku do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale też nie upoważnia małżonków do określenia przynależności udziału do majątków małżonków w sposób odmienny niż przewidziany w tym kodeksie. Nie budzi bowiem wątpliwości (Sądu Najwyższego) bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, określających przynależność praw majątkowych do majątków małżonków. Wykładnia tych przepisów powinna być zatem ścisła.

Sąd Najwyższy podkreślił, że art. 33 k.r.o. zawiera numerus clausus składników majątków osobistych małżonków. Oznacza to, że do tych majątków mogą przynależeć jedynie te przedmioty, które zostały wyraźnie wymienione w tym przepisie. Pozostałe składniki majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego (art. 31 k.r.o.), wszelkie zaś wątpliwości dotyczące przynależności danego przedmiotu do majątków małżonków należy rozstrzygać na korzyść majątku wspólnego.

W dalszej części uzasadnienia czytamy, że udziały w spółce z o.o., nabyte ze środków należących do majątku wspólnego, wchodzą zatem do majątku wspólnego, bowiem w żaden sposób nie można ich zaliczyć do majątku osobistego. W szczególności nie można uznać udziałów za prawa niezbywalne w rozumieniu art. 33 pkt 5 k.r.o., skoro oczywiście są one zbywalne (art. 180 i nast. k.s.h.).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego podkreślił, że istnieje domniemanie faktyczne, iż przedmiot majątkowy nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków; domniemanie to może zostać obalone przez wykazanie, że nabycie nastąpiło ze środków finansowych, stanowiących majątek osobisty.

Zostaw komentarz

Proszę wprowadź swoje imię.

Proszę wprowadź komentarz.