Wykładnia dokonana przez SN art. 32 i 34 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty…
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt III CSK 227/11 podkreślił, że sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej [...]
Czytaj więcej