Prawo medyczne

Prawo medyczne

  • sporządzanie opinii prawnych określających szansę na uzyskanie odszkodowania z tytułu błędu medycznego,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia, renty za błąd medyczny, zaniedbania lekarza, pielęgniarki lub szpitala,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu naprawienie szkody na skutek złej diagnozy lub złego leczenia,
  • dochodzenie odszkodowania za utratę zdolności do pracy,
  • negocjowanie odszkodowania z placówka odpowiedzialną za błąd medyczny lub jej ubezpieczycielem,
  • przygotowywanie pozwów w sprawach roszczeń z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia, renty za błąd medyczny zaniedbania lekarza, pielęgniarki lub podmiotu leczniczego,
  • reprezentowanie pacjenta w postępowaniu przed podmiotem leczniczym, ubezpieczycielem, wojewódzką komisją do spraw zdarzeń medycznych oraz przed sądem powszechnym.