Źródła prawa medycznego – Kodeks Etyki Lekarskiej

08
Sty2018

Źródła prawa medycznego – Kodeks Etyki Lekarskiej

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt SDI 71/15 potwierdził stanowisko wyrażane w doktrynie i orzecznictwie wielokrotnie, że Kodeks Etyki Lekarskiej jest aktem wydanym w określonym przez ustawę trybie i przez organ ustawowo upoważniony, a zatem posiada odpowiedni status prawny w ramach organizacji samorządu lekarskiego. W tej sytuacji fakt związania jego normami lekarzy oraz fakt odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie tych norm na podstawie art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) nie może budzić wątpliwości.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia wskazał, że problem prawnego charakteru norm Kodeksu Etyki Lekarskiej był przedmiotem oceny i wykładni Trybunału Konstytucyjnego (orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: uchwała z dnia 17 marca 1993 r., sygn. akt W 16/92, OTK 1993/Nr 1, poz. 16; postanowienie z dnia 7 października 1992 r., sygn. akt U 1/92, OTK 1992/Nr 2, poz. 38). W orzeczeniach tych Trybunał Konstytucyjny przesądził jednoznacznie, że chociaż Kodeks Etyki Lekarskiej nie jest źródłem prawa w rozumieniu Konstytucji RP, a jego normy mają charakter norm deontologicznych, to mogą dookreślać treść norm prawnych zawartych w ustawie o izbach lekarskich. Innymi słowy – normy etyczne mogą być przez akt prawny inkorporowane do systemu obowiązującego prawa, przy czym ustawa o izbach lekarskich dokonała takiej właśnie inkorporacji norm Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jak dalej stwierdził Trybunał – „Upoważnienie zawarte w ustawie o izbach lekarskich do uchwalenia przez zjazd lekarzy norm deontologicznych jest jedynie ustawowym potwierdzeniem powszechnie uznawanego prawa korporacji lekarskiej (także i innych korporacji zawodowych) do określania zasad deontologicznych w zgodzie z uznawanym przez te korporacje systemem wartości”.

Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. lekarz U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) na członkach samorządu lekarzy ciąży obowiązek przestrzegania zasad etyki lekarskiej, przepisów związanych z wykorzystywaniem zawodu lekarza oraz stosowania się do uchwał organów izb lekarskich. Z kolei przepisów tej ustawy nakładają na władze samorząd lekarskiego obowiązek dbałości o przestrzeganie zasad etyki. Ponadto SN podkreślił, że przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej gwarantowane jest przepisami w/w/ ustawy, które stanowią o odpowiedzialności lekarzy przed sądami dyscyplinarnymi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej i deontologii lekarskiej.

 

 

Zostaw komentarz

Proszę wprowadź swoje imię.

Proszę wprowadź komentarz.